Czystość mikrobiologiczna w środkach farmaceutycznych

Czystość mikrobiologiczna w środkach farmaceutycznych

Środki farmaceutyczne są wytwarzane w różny sposób. W niektórych przypadkach produkty te są pożywką dla wzrostu i namnażania się mikroorganizmów. Mogą one zostać zanieczyszczone przez surowce użyte do stworzenia produktów, sprzęt użyty do produkcji, środowisko w zakładzie produkcyjnym, osobę obsługującą proces, a nawet końcowe opakowanie i pojemnik. Istnieje również wiele możliwości rozwoju zanieczyszczeń patogennych wewnątrz produktów podczas procesu produkcji, transportu i wprowadzania do obrotu.

Artykuł poniżej jest wynikiem inspirującej współpracy z apteka-natolinska.com.pl

Metoda agaru talerzowego

Metoda agaru talerzowego dla czystości mikrobiologicznej jest powszechnie stosowanym podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii. W tej metodzie komórki są rozprowadzane równomiernie na powierzchni podłoża agarowego. Na płytkę agarową dozuje się sterylną kulkę szklaną, rzucając ją płomieniem prawej ręki. Powinien on być umieszczony kilka centymetrów nad agarem.

Technika dish agar jest powszechnie stosowana w produkcji farmaceutycznej, ponieważ pozwala firmom oszacować ilość zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Mogą one wykorzystać próbkę pobraną podczas różnych etapów procesu i wyłożyć ją na płytkę metodą pour-plate, aby określić liczbę i ładunek obecnych tam bakterii zanieczyszczających. Dane te pozwalają producentom zaprojektować środki ostrożności w celu zminimalizowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego, takie jak zminimalizowanie temperatury roztopionego agaru, aby zabić wiele bakterii.

Metoda agaru talerzowego pozwala również na oddzielenie kolonii od czystych kultur. Pojedyncze kolonie składają się z milionów komórek rosnących w skupisku i są widoczne gołym okiem. Komórki w kolonii mają identyczną genetykę i nazywane są klonami. Dlatego są one najdokładniejszym sposobem określania czystości mikrobiologicznej w produktach farmaceutycznych. Jeśli więc jesteś zainteresowany zastosowaniem tej techniki w swoim laboratorium, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o etapach związanych z tym procesem.

Technika płytek rozprowadzających jest kolejną popularną techniką analizy czystości mikrobiologicznej w produktach farmaceutycznych. Polega ona na użyciu stołu obrotowego do dozowania małej objętości próbki na płytkę. Przy użyciu rozsiewacza, mała porcja próbki jest rozpraszana w sposób aseptyczny. Rozrzutnik jest sterylizowany poprzez przepuszczenie go przez płomień palnika Bunsena. Następnie rozcieracz jest chłodzony poprzez dotknięcie agaru w pobliżu krawędzi płytki. Proces ten powtarza się kilkakrotnie, aż do uzyskania klarownej próbki.

Metoda filtracji membranowej

Filtracja membranowa jest powszechnym procesem uzyskiwania wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej w produktach farmaceutycznych. Proces polega na przepuszczeniu pojedynczego strumienia zasilającego przez system, który rozdziela go na dwie części, permeat i retentat. Cienka membrana składa się z małych porów, mierzonych w Angstremach (10-10 m) i jest fizyczną barierą, która wymusza przepływ cieczy przez nią. Pory membrany nanofiltracyjnej są tak małe, że niemożliwe jest ich uwidocznienie za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego.

Filtr membranowy wykonany jest z materiału o wielkości porów 0,45 um. Mikroorganizmy większe od tego rozmiaru są wychwytywane i identyfikowane. W celu przyspieszenia procesu można zastosować próżnię. Po przefiltrowaniu, filtr przenoszony jest na podłoże hodowlane i umieszczany w inkubatorze na pięć dni w temperaturze 30 stopni C w przypadku wykrywania bakterii, oraz dwudziestu pięciu stopni w przypadku wykrywania grzybów. Powstała w ten sposób kultura jest liczona w celu określenia poziomu zanieczyszczenia. Często wyniki zanieczyszczenia krzyżowego mogą dawać wyniki fałszywie pozytywne, dlatego kluczowe jest zapewnienie czystości filtra.

Oficjalna wersja QMiS zawiera szereg pytań dotyczących zanieczyszczenia mikrobiologicznego, procedur operacyjnych i monitorowania. Pytania te obejmują stosowność specyfikacji mikrobiologicznej, a także warunki przechowywania próbek i daty ich pobierania. Zaleca się, aby wszystkie procesy były zgodne z QMiS i zwalidowane pod kątem czystości mikrobiologicznej. Jeśli nie jesteś pewien, przeczytaj dokumentację.

Jeśli nie znasz konkretnej procedury analitycznej, sprawdź wytyczne dla danej metody przed zastosowaniem jej do konkretnego farmaceutyku. Redakcja Mikrobiologii Farmaceutycznej zaleca stosowanie standardowych procedur i arkuszy roboczych w celu zapewnienia dokładności. Podręcznik zawiera również listę kontrolną do wykorzystania przez analityka. Analityk powinien również dokumentować wyniki odchyleń od standardowych procedur i arkuszy roboczych zgodnie z Laboratoryjnym Systemem Zarządzania Jakością.

Metoda replikacyjna

Metoda replikacyjna czystości mikrobiologicznej w przemyśle farmaceutycznym jest stosowana do określenia zawartości drobnoustrojów w produkcie farmaceutycznym. Procesy te mają charakter ciągły, a wody farmaceutyczne są wykorzystywane w procesie produkcyjnym lub produkcie krótko po ich wytworzeniu. Oznacza to, że kluczowe znaczenie ma wybór metody, która pozwoli na dokładne i skuteczne wykrycie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Oprócz klasycznej hodowli szybkie wyniki mogą przynieść także nowoczesne metody instrumentalne.

Metoda replikacji dla czystości mikrobiologicznej w przemyśle farmaceutycznym ma wiele zalet. Liczba bakterii możliwych do odzyskania jest kluczową kwestią, ponieważ poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego w produkcie zmienia się w czasie. Dlatego próbki powinny być badane jak najszybciej po pobraniu. Ponadto, próbki powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych przez co najmniej 12 godzin. Próbki powinny być analizowane w ciągu 48 godzin po pobraniu, w przeciwnym razie zawartość drobnoustrojów może ulec zmianie.

Metoda replikacyjna czystości mikrobiologicznej w przemyśle farmaceutycznym jest użyteczną techniką określania jakości wody używanej do produkcji leków. Jest to opłacalny sposób potwierdzenia skuteczności produktu farmaceutycznego, zwłaszcza jeśli jakość wody jest wysoka. Ponadto, metoda replikacyjna czystości mikrobiologicznej w produktach farmaceutycznych pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych.

Oznaczenia chemiczne

Stosowanie oznaczeń chemicznych w celu zapewnienia czystości mikrobiologicznej produktów farmaceutycznych jest krytyczne z wielu powodów. FDA wymaga stosowania testów czystości mikrobiologicznej jako warunku wstępnego zatwierdzenia produktów farmaceutycznych, ale nie wszystkie testy nadają się do tego samego celu. Na przykład, gdy tylko jest to możliwe, należy używać świeżych kultur, co zmniejszy zmienność testu. Ponadto, świeże hodowle powinny mieć co najmniej dwa dni, aby były najbardziej czułe.

ORS to proces określania obecności i liczebności organizmów mikrobiologicznych w produkcie farmaceutycznym. Mikrobiolodzy ORS pomagają CSO podczas inspekcji na miejscu w zakładach farmaceutycznych. Specjaliści ci wykonują pobieranie próbek w ramach monitoringu środowiskowego (EM) w celu określenia mikrobiologicznego bioburden u powierzchni krytycznych. Metody pobierania próbek mogą być modyfikowane w zależności od placówki farmaceutycznej, a Centrala ORS może wyznaczyć do tego celu laboratorium. Procedury EM pozwalają na ocenę obecności drobnoustrojów na powierzchniach krytycznych i w obszarze laboratorium.

USP – Komisja Farmakopedologiczna Stanów Zjednoczonych definiuje konkretne mikroorganizmy do stosowania w farmaceutykach i wymienia dopuszczalne dane dla każdego z nich. USP stworzyła również normy dotyczące badania siły działania produktów farmaceutycznych. Chemiczne testy czystości mikrobiologicznej w produktach farmaceutycznych są kluczem do skutecznych i bezpiecznych farmaceutyków. Wymagają one wykrycia określonych mikroorganizmów we wskazanych reakcjach.

Oprócz zanieczyszczeń bakteryjnych, testy chemiczne dają również możliwość ich identyfikacji. Należą do nich VITEK, zaawansowane metody molekularne oraz ogólne płytki agarowe wzbogacające. W zależności od interesującej nas populacji mikroorganizmów, konieczne może być zastosowanie dodatkowych agarów. W dyskusję tę powinien być zaangażowany kierownik laboratorium. Po opracowaniu właściwej metody można wprowadzić na rynek produkt farmaceutyczny.

Metody alternatywne

Istnieje wiele alternatyw dla klasycznej hodowli w celu uzyskania czystości mikrobiologicznej w produktach farmaceutycznych. Choć nie ma jednej metody, która pozwoliłaby wykryć wszystkie rodzaje zanieczyszczeń mikrobiologicznych, istnieją pewne metody, które pozwalają wyizolować istotne organizmy w celu kontroli wewnątrzprocesowej i wpływu na produkt. Przy wyborze metody monitorowania drobnoustrojów należy wziąć pod uwagę wydajność przetwarzania próbek, czas inkubacji i koszty. Podobnie, zaawansowane oprzyrządowanie może dać bardziej aktualne wyniki niż klasyczna hodowla.

Podczas gdy tradycyjne metody badania czystości mikrobiologicznej mogą dawać wyższe liczby, mają one kilka wad. Na przykład alternatywne warunki hodowli dają kolonie mniej zróżnicowane niż te, które są produkowane w warunkach konwencjonalnych. Czynniki te mogą zakłócać analizę mikrobiologiczną i utrudniać identyfikację trendów w jakości produktu. Z tego powodu metody te powinny być stosowane tylko wtedy, gdy proces wymaga wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej.

Alternatywne metody czystości mikrobiologicznej w produkcji farmaceutycznej obejmują stosowanie wody pitnej do czyszczenia elementów i sprzętu mających kontakt z produktem. Woda pitna ma najniższy możliwy poziom czystości dla przygotowania farmaceutycznego. Poziomy zanieczyszczeń w tej wodzie są uważane za bezpieczne dla masowych składników farmaceutycznych i substancji urzędowych. Jednakże, aby osiągnąć pełną czystość, wymagane są wody o wyższej czystości, które mogą wymagać wybranych atrybutów dla konkretnego zastosowania. Na przykład, FDA wydała wytyczne dotyczące wykorzystania wody do wytwarzania produktów farmaceutycznych.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane