Jak bada się skład leków?

Jakie są odpowiednie witaminy przy niedoczynności tarczycy?

Metoda określania składu leku różni się w zależności od jego właściwości chemicznych. Niektóre testy wykorzystują spektroskopię Ramana, dyfraktometrię rentgenowską, spektroskopię IR oraz testy punktowe/kolorowe. Spektroskopia Ramana pozwala badaczom analizować struktury chemiczne cząsteczek bez niszczenia próbki. Testy spot/color, na przykład, wykorzystują różnicę w absorpcji barwnika leku do określenia jego składu.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest efektem naszej współpracy z aptekatanieleki.pl

Dyfraktometria rentgenowska

Dyfraktometria rentgenowska jest metodą określania składu substancji poprzez obserwację ich wzorów dyfrakcyjnych. Intensywność pików dyfrakcyjnych zależy od procentowej zawartości każdej fazy w preparacie. Związki farmaceutyczne mają zazwyczaj duże komórki jednostkowe i niską symetrię, co powoduje zatłoczenie pików i przesunięcie linii dyfrakcyjnych. Ponadto, preferowana orientacja krystalitów, gęstość upakowania i jednorodność są ważnymi czynnikami w określaniu intensywności piku.

Rentgenowska dyfrakcja proszkowa jest podstawową techniką badania składu stałych materiałów farmaceutycznych. Za pomocą promieniowania X materiały farmaceutyczne mogą być identyfikowane jako różne fazy stałe. Unikalna kombinacja parametrów porządku i ostrych pików dyfrakcyjnych pomaga rozróżnić różne fazy materiału. Wzorce mogą być następnie porównywane z wzorcami materiałów referencyjnych lub bazami danych bibliotek.

Spektroskopia Ramana Widma Ramana są uzyskiwane z prawie każdej próbki zawierającej prawdziwe wiązania molekularne. Uzyskuje się je poprzez świecenie laserem na próbkę. Próbka absorbuje promieniowanie ramanowskie, a następnie spektrometr mierzy intensywność widma, aby określić stężenie leku. Widma Ramana mogą być generowane z różnych typów próbek, w tym ciał stałych, cieczy i gazów.

Aktywny składnik farmaceutyczny (API) jest substancją, która nadaje lekom ich właściwości lecznicze. W obrazowaniu spektroskopii Ramana, API odróżnia się od surowców używanych do ich produkcji. Niektóre leki są łączone w tabletki kombinowane. Takie tabletki zmniejszają obciążenie związane z połykaniem wielu tabletek. Większość tabletek kombinowanych zawiera linie podziału, które zapewniają równomierne rozmieszczenie API. Wykorzystując obrazowanie spektroskopii Ramana, można produkować tabletki kombinowane.

Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni jest metodą identyfikacji składu chemicznego substancji za pomocą jej widma w podczerwieni. Działa ona poprzez wykorzystanie rezonansu cząsteczek. Kiedy próbka absorbuje promieniowanie IR, częstotliwość tego promieniowania jest dokładnie taka sama jak częstotliwość samej cząsteczki. Kształty powierzchni energii potencjalnej cząsteczek, masa atomów i sprzężenie wibracyjne przyczyniają się do częstotliwości pochłanianego fotonu.

Widma IR czystych związków molekularnych dostarczają charakterystycznego odcisku palca, który pozwala odróżnić je od podobnych związków. Ponadto, prawie wszystkie związki wykazują aktywne w IR tryby wibracyjne. Techniki te można stosować zarówno do analizy ilościowej, jak i jakościowej, choć wymagają one większej wiedzy technicznej i mogą nie być odpowiednie dla klinik zajmujących się redukcją szkód. Ograniczenia spektrometrii UV obejmują jej ograniczoną selektywność i brak czułości.

Testy punktowe/kolorowe

Testy kolorymetryczne i punktowe to dwa powszechne sposoby wykrywania narkotyków na podstawie ich składu chemicznego. Obie metody wykorzystują proste reakcje chemiczne do uzyskania widocznych wyników. Mogą wymagać małej próbki, ale nadal są skuteczne w przypadku podejrzenia dużej ilości. W przeciwieństwie do testu moczu, testy barwne mogą być również stosowane do wykrywania fentanylu. Testy kolorowe są bardzo czułe, ale mogą również powodować wyniki fałszywie pozytywne.

Testy te mają w dużej mierze charakter przypuszczający. Wynik jest często niedokładny lub niejednoznaczny, ponieważ inne materiały mogą zakłócać wynik. Wyniki testu barwnikowego mogą zmieniać się z jednego koloru na inny, jeśli próbka zawiera dodatkową substancję o niższym indeksie terapeutycznym. Testy punktowe/kolorowe są często stosowane do oceny obecności określonego leku w mieszaninie. Metody te mogą być stosowane w połączeniu z innymi metodami.

IMS

Spektrometria ruchliwości jonów, czyli IMS, to metoda określania składu leków na podstawie ich ruchliwości jonów. Ilość energii potrzebnej do przemieszczenia jonu zależy od trzech cech: ładunku, masy zredukowanej i przekroju poprzecznego kolizji. Jonizacja jest osiągana za pomocą różnych technik, w tym wyładowania koronowego, ESI, MALDI i źródeł radioaktywnych. Najpopularniejszą metodą IMS jest wykorzystanie rurki dryfującej do pomiaru ruchliwości jonów w czasie. Wiele nowoczesnych instrumentów wykorzystuje tę technikę do przeprowadzenia tej analizy.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane